ÚSTAVNÍ SOUD

 

 

Místo: Brno
Soutěž: 2016 (3. místo)
Návrh: Ivan Palacký, Tomáš Doležal, Petr Čáslava, Lara Fuster Prieto

 

Soutěžní návrh interiéru Ústavního soudu v Brně. Základní ideou návrhu nových úprav interiérů Ústavního soudu v Brně je motiv odsazení nově navrhovaných částí mobiliáře od historického materiálu stávající budovy. Vytvoření zřetelné distance mezi jasně rozpoznatelnými architektonickými kánony umožní zachovat kvality obou – tradiční tvarosloví odráží paměť místa, poukazuje na kontinuitu hodnot, které v běhu času reprezentovalo, to nové pak reaguje na požadavky současnosti - technické, estetické i symbolické. Tam, kde je to možné, návrh přiznává dobu, ve které zásah do budovy vznikal. Nepokouší se esteticky přizpůsobit převažujícímu stylu. Moderní prvky skrývají minimum novotvarů. Redukovány na prazáklad vedou se strnulou elegancí historismu dialog skrze symboliku elementárních geometrických tvarů – kruh, plochu rytmizovanou lamelováním, prostorovou mřížku, hranol, individualizovaný nepatrným zešikmením jedné stěny apod. Každý ze tří hlavních prostorů má vymezenou část, do které se pomyslně vkládá soudobý kompaktní objekt. Nepřehlédnutelně odlišná vrstva. Prostory pomocné pak tuto dichotomii odráží mírněji. Jejich řešení spočívá spíše ve vyčištění nežádoucích nánosů z minulých nekoncepčních úprav. Chodba a předsálí tak má vytvářet čistý nezatížený prostor spojující výrazná místa podstatných dějů – soudních procesů. Požadavek ztvárnění hlavní stěny předjímá kardinální problém současné podoby Sněmovního sálu, a sice absenci jasně definované orientace prostoru. Ta je sice přirozeně stanovena umístěním předsednického pultu, avšak tato strana zůstává pocitově nedokončená. Návrh stanovuje polopropustnou stěnu, která tvoří oporu hlavnímu exponovanému místu v sále. Motivem lamel s mezerami umožňuje zároveň vizuální kontakt s původní stěnou.